Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Het Historisch Centrum Amsterdam-Noord sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website, tenzij dergelijke schade als gevolg van opzettelijk wangedrag of nalatigheid van Historisch Centrum Amsterdam-Noord is ontstaan.

Alle rechten voorbehouden
Gebruik van de teksten en afbeeldingen van deze website is uitsluitend toegestaan ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik zonder commercieel oogmerk, of ter toelichting bij het onderwijs, in alle gevallen met inachtneming van de wettelijke voorwaarden. Bij gebruik van documenten uit de Archiefbank of uit de Collectie Beeldmateriaal moet in alle gevallen de bron worden vermeld. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen Historisch Centrum Amsterdam-Noord de content aanbiedt. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn daarbij niet toegestaan.

Auteursrechten
Deze website is een publicatie van stichting Historisch Centrum Amsterdam-Noord. Hierop zijn de Archiefwet, de Auteurswet 1912 , de Databankwet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Alle rechten op de database, de metadata, de afbeeldingen en de teksten (“content”) zijn voorbehouden aan Historisch Centrum Amsterdam-Noord en/of aan de overige rechthebbenden op de op de website opgenomen documenten. Verveelvoudiging van de content met het kennelijke oogmerk deze openbaar te maken of het anderszins commercieel exploiteren daarvan is niet toegestaan zonder toestemming van Historisch Centrum Amsterdam-Noord en de overige rechthebbenden.

Historisch Centrum Amsterdam-Noord heeft geprobeerd alle rechthebbenden van de gereproduceerde documenten op deze website te achterhalen. Voor zover personen auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben, kunnen zij contact opnemen met Historisch Centrum Amsterdam-Noord door middel van dit reactieformulier.